Privatumo politika

Aktuali redakcija (v.1). Galioja nuo 2021-03-01.

VŠĮ REKLAMOS MOKYKLA PRIVATUMO POLITIKA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas – VšĮ Reklamos mokykla, juridinio asmens kodas 303372553, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų ir kitų asmenų, kurie pateikia Mokyklai Asmens duomenis ar Mokykla, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.

Atsižvelgiant į tai, Mokykla renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, ADTAĮ, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Jums Mokyklos pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose.

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Mokyklos veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Mokyklai, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Mokyklos prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., sudarytume galimybę Jums pateikti paklausimą Tinklapyje dėl dominančių mokymų, gauti naujienas ir pan.

Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus ar Jūsų atstovaujamus asmenis (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis ir (ar) asmenis, kuriems Jūs atstovaujate santykiuose su mumis), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis.

SĄVOKOS

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

 • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
 • Duomenų valdytojas arba Mokykla arba mes, arba mus, arba mūsų – VšĮ Reklamos mokykla, juridinio asmens kodas 303372553, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. teikia paklausimą, užsisako naujienlaiškius) arba yra, pvz., Bendrovės klientas, Bendrovės kliento atstovas (kai Bendrovės klientas yra juridinis asmuo) ar Bendrovės kliento atstovaujamas asmuo;
 • Privatumo politika – tai Mokyklos pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
 • Slapukai (angl. „Cookies“) – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresuatomicgarden.lt, kurio valdytojas yra Mokykla.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Mokykla gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Tinklapyje prieinamais funkcionalumais (pvz., naudojantis registracijos forma) ar Mokyklos kontaktais (įskaitant el. paštu) pateiktų paklausimų administravimas, įskaitant atsakymų į juos ir pasiūlymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., registracijos ar paklausimų forma) pateikti mums paklausimus dėl mūsų teikiamų paslaugų ar kursų, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

Šiuo tikslu duomenis tvarkome tam, kad galėtume pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ir su paklausimu susijusius pasiūlymus, įskaitant atsakyti į Jūsų paklausimus dėl dominančių mokymosi kursų, jų sąlygų, pateikti Jums atitinkamus pasiūlymus dėl kursų ir informaciją apie kitas su Jus dominančiomis paslaugomis susijusias sąlygas.

Šiuo tikslu taip pat yra tvarkomi Asmens duomenys ir tada, kai pateikiate paklausimus Tinklapyje nurodytais Mokyklos kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu).

Tvarkomi Asmens duomenys Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, dominantis mokymų kursas ar bet kokie kiti paklausime pateikiame Asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris išreiškiamas pažymint prie atitinkamos registracijos ar paklausimų formos esantį „checkbox“ laukelį arba, kai kreipiamasi el. paštu, pateikiant Mokyklai atitinkamą paklausimą.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo pateikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinis Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto ar Duomenų subjektą atstovaujančio asmens.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas, įskaitant naujienlaiškių siuntimą

Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums Mokyklos paslaugas, įskaitant siųsti informaciją apie specialius mokymosi pasiūlymus, naujus kursus ir kitą informaciją, susijusią su Mokyklos teikiamomis paslaugomis.

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu. Papildoma informacija, susijusi su Asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu, pateikiama Privatumo politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.

Tvarkomi Asmens duomenys El. pašto adresas, vardas.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 2 (du) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas (tik jei nurodomas).

 

Pateikus mums savo duomenis dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų užsisakymo, į savo el. pašto dėžutę gausite laišką su prašymu patvirtinti savo sutikimą ir duomenų teisingumą, paspaudžiant ant el. laiške esančios aktyvios nuorodos. To nepadarius per 48 valandas, laikysime, kad sutikimas neduotas ir Jūsų duomenis pašalinsime.

Asmens duomenų šaltinis Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Mokyklos buhalterinę apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, galime tvarkyti klientų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys Kliento vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono Nr., informacija apie mokėtinas/gautinas sumas.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Kliento Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, taip pat įvykdyti Mokyklai taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos.
Asmens duomenų šaltinis Kliento Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytas sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ir (ar) klientų atstovaujamų asmenų/mokinių Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenys Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, atsiskaitymo tvarka, įsiskolinimo/dalinių mokėjimų sumos, atsiradimo datos bei pagrindas, gimimo data, kita su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusi informacija.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis asmuo yra.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinis Kliento ir (ar) klientų atstovaujamų asmenų/mokinių Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto ir (ar) jį atstovaujančio asmens.

SLAPUKAI (ANGL. „COOKIES“)

Bendrosios su Slapukais susijusios nuostatos ir jų naudojimas Tinklapyje

Tinklapyje mes naudojame Slapukus tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat Tinklapio lankomumo statistikos, vartotojo patirties gerinimo, reklamos ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. „session cookies“), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime išreiškiate sutikimą, kad Mokykla įrašytų į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) atitinkamus pasirinktus Slapukus, kurie detaliau aprašyti ir žemiau Privatumo politikoje. Jūs turite teisę pasirinkti ir sutikti dėl visų arba atitinkamos rūšies Slapukų naudojimo.

Nepaisant Jūsų pasirinkimo, t. y. Jums toliau naršant Tinklapyje, bet kuriuo atveju bus įrašomi griežtai privalomi (būtinieji) Slapukai.

Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Mokyklos partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Mokykla negali būti ir nėra atsakinga. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Mokyklos partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

Slapukų atsisakymas

Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs galite neatlikti atitinkamų veiksmų sutikimo išreiškimui, taip pat visada galite atsisakyti atitinkamų ar visų Slapukų naudodamiesi toliau nurodytomis instrukcijomis.

Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

 • bet kuriuo metu galite atsisakyti arba atšaukti savo išreikštą sutikimą dėl atitinkamų ar visų Slapukų naudojimo čia.
 • savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
 • be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

Tinklapyje naudojamų Slapukų rūšys ir sąrašas

Tinklapyje naudojame toliau lentelėje nurodytus Slapukus, kurie skirstomi į keturias žemiau nurodytas rūšis. Visus, išskyrus giežtai privalomus Slapukus, naudosime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą.

–    Griežtai privalomi Slapukai

Šie Slapukai reikalingi tam, kad lankytojas galėtų naudotis Tinklapio siūlomomis galimybėmis ir būtų identifikuotas, bei yra būtini mūsų Tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui užtikrinti. Šie Slapukai veikia visuomet ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas.

–    Funkciniai Slapukai

Šie Slapukai leidžia Tinklapiui įsiminti lankytojo atliktus pasirinkimus (pvz., vartotojo vardą, naudotą kalbą ir pan.) ir tobulinti bei personalizuoti Tinklapį ir jo funkcijas.

–    Analitiniai Slapukai

Šie Slapukai naudojami statistinių (anoniminių) duomenų apie mūsų Tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis stebėjimui, kaupimui bei analizei, bei padeda tobulinti Tinklapio veikimą.

–    Reklaminiai Slapukai

Šie Slapukai leidžia mums kreiptis į Tinklapio lankytoją su reklaminiais pasiūlymais kitose svetainėse (pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt.), taip pat teikti įdomesnę ir Jūsų interesus labiau atitinkančią reklamą.

Pavadinimas Paskirtis ir naudojami duomenys Galiojimo trukmė Naudotojas
Griežtai privalomi slapukai
wc_cart_hash Būtinas prekių krepšelio veikimui. Sesija  
wc_fragments Būtinas prekių krepšelio veikimui. Sesija  
Analitiniai
_ga Naudojamas atskirti vartotojus. 2 metai  
_gat Naudojama „Google Analytics“ užklausos rodikliui reguliuoti. 1 diena  
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 1 diena  
Funkciniai
easy_cookies_policy_warning Naudojamas dėl slapukų sutikimo patvirtinimo. Sesija  
Reklaminiai
 IDE Naudojama „Google DoubleClick“ norint užregistruoti ir pranešti apie svetainės vartotojo veiksmus, peržiūrėjus ar spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti tikslinius skelbimus vartotojui. 1 metai  
test_cookie Naudojamas norint patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. 1 diena  
VISITOR_INFO1_LIVE Bandoma įvertinti vartotojų interneto spartą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais. 179 dienos  
YSC Registruoja unikalų ID, kad galėtų kaupti statistinius duomenis apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ vartotojas matė. Sesija  
yt.innertube::nextId Siunčia informaciją Youtube platformai kokį video filmuką pasirinkote žiūrėti po tik ką peržiūrėto. Nuolatinis  
yt.innertube::requests Renka informaciją apie vartotojo pasirinktus ,,žiūrėti vėliau” video filmukus ar paieškai vestus žodžius Youtube.com svetainėje. Nuolatinis  
yt-remote-cast-installed Išsaugo vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudodamas įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą. Sesija  
yt-remote-connected-devices Išsaugo vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudodamas įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą. Nuolatinis  
yt-remote-device-id Išsaugo vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudodamas įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą. Nuolatinis  
yt-remote-fast-check-period Išsaugo vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudodamas įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą. Sesija  
yt-remote-session-app Išsaugo vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudodamas įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą. Sesija  
yt-remote-session-name Išsaugo vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudodamas įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą. Sesija  
         

Naudodama aukščiau nurodytus analitinius Slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, ir „Google Analytics“ įrankį, Mokykla gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su Tinklapiu. Atkreipiame dėmesį, jog „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google“, vadovaujantis paslaugų teikimo sąlygomis. „Google“ turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų ir gali juos tvarkyti serveriuose JAV, tačiau yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad ES Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiu Sprendimą 2016/1250 dėl  ES – JAV Privatumo skydo užtikrinamos apsaugos tinkamumo, tikimės, kad Google imsis atitinkamų priemonių pagal taikytinus teisės aktus. Bet kuriuo atveju, „Google Analytics“ atitinka nepriklausomą saugos standartą ir turi ISO 27001 sertifikatą. ISO 27001, kuris yra vienas iš labiausiai pasaulyje pripažįstamų sertifikatų, įrodo, kad „Google Analytics“ ir teikiamos sistemos atitinka standartus.

Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis Mokykla tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Mokyklai taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.

Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais Mokykla naudos tam, kad galėtų pateikti informaciją ir (ar) reklaminę medžiagą apie Mokyklą, mokymų pasiūlymus, kitas Mokyklos paslaugas ir kitas susijusias naujienas (įskaitant, bet neapsiribojant naujienlaiškius) bei kvietimus dalyvauti susijusiuose Mokyklos renginiuose ir kt.

Informacija apie Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis, duomenų saugojimo terminus, teisinį pagrindą ir šaltinį yra pateikiama šios Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo tikslai, duomenų šaltinis, subjektų kategorijos, kita su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija“.

Teisė nesutikti

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums naudotis Mokyklos teikiamomis paslaugomis ir Tinklapiu, tačiau Mokykla nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų, informacijos, naujienų ir pan.

Savo duotą sutikimą galite atšaukti naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų, taip pat kreipdamiesi į Mokyklą šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Mokyklos Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Mokyklai paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Mokyklos naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra, naujienlaiškių siuntimo platformos suteikimu (pvz., UAB „MailerLite“), mokėjimo sistemos paslaugas (pvz., UAB OPAY solutions) ir kt.;
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją;
 • asmenims, teikiantiems paslaugas, susijusias su Jumis sudarytos sutarties vykdymu, įskaitant su Jūsų pageidaujamų mokymų organizavimu, įskaitant pašto ir siuntų paslaugų teikėjams;
 • antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 • Mokyklos audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Mokyklos suteikiamais funkcionalumais (pvz., spausdami naujienlaiškyje pateiktą nuorodą, leidžiančią atsisakyti Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo).

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Mokykla. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Mokykla ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Mokyklos tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Mokykla apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Mokyklos teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mokyklai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Mokyklos buveinę darbo valandomis (09:00 – 18:00), iš anksto informavus).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Mokyklą fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

TRETIEJI ASMENYS

Mokykla nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Mokyklos nevaldomus tinklapius). Mokykla neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

Mokykla nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mokykla turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Mokyklą šiais kontaktais:

El. paštas: info@atomicgarden.lt

Tel. Nr.: +370 666 11 233

Adresas: Gedimino pr. 27, Vilnius, Lietuvos Respublika

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).

 

Išsirink sau tinkamiausią kursą Išsirink sau tinkamiausią kursą Išsirink sau tinkamiausią kursą
Išsirink sau tinkamiausią kursą Išsirink sau tinkamiausią kursą Išsirink sau tinkamiausią kursą
Tapk atominiu

Turi klausimų? Reiškia, esi pasiruošęs tobulėti.

Nori pasitarti?
Laukiame tavo laiško ar skambučio.
Adresas

Švitrigailos g. 34, Vilnius (Cyber City)

Telefonas +370 666 11233
El. paštas info@atomicgarden.lt
Aivaras

Mokyklos vadovas

aivaras@atomicgarden.lt
Sandra

Bendruomenės lyderė

sandra@atomicgarden.lt
Paulius

Komunikacijos vadovas

paulius@atomicgarden.lt
Svarbiausios naujienos, informacija apie artėjančius kursus, mokytojų bei Atominių įžvalgos ir įspūdžiai – tiesiai į tavo pašto dėžutę.